Pomoč družini na domu

Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. To pomoč priporočamo osebam, ki z občasno organizirano pomočjo drugega, še zmorejo ohraniti zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem domačem okolju in jim za to še ni potrebno institucionalno varstvo. Skupine teh upravičencev so: osebe stare nad 65 let in nesposobne za samostojno življenje; osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb; druge invalidne osebe s priznano pravico do tuje nege in pomoči za opravljanje večine življenjskih funkcij; kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja; hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem in težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.

Socialna oskrba upravičenca obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V gospodinjsko pomoč sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora. V pomoč pri vzdrževanju osebe higiene sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov. V pomoč pri ohranjanju socialnih stikov sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

(Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04; Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05). 

Kontaktna oseba
ZDRAVKA KRUŠIČ, univ.dipl.soc.del.
Ta email naslov je zaščiten pred spam roboti, za ogled morate imeti omogočen Javascript

 

Za občini Bistrica ob Sotli in Kozje, ter od 01.04.2011 za Občino Podčetrtek storitev izvaja SENIOR, Center za pomoč starejšim, Gerontološko središče Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
Kontakt: 03 81 82 788, 031 229 620     SENIOR

Za Občino Rogaška Slatina storitev izvaja COMETT DOMOVI D.O.O., Podružnica Pegazov dom Rogaška Slatina, Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina.
Kontakt: 03 81 85 500    PEGAZOV DOM