CSD Šmarje pri Jelšah

Domov arrow Predstavitev arrow Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja Natisni E-mail

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:
Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah

Naslov:
Rogaška cesta 38,
3240 Šmarje pri Jelšah

Telefon: 03 818 16 50

Telefax: 03 818 16 64

Elektronski naslov:
Ta email naslov je zaščiten pred spam roboti, za ogled morate imeti omogočen Javascript

Odgovorna uradna oseba:
Lidija Herman, direktorica

Datum prve objave kataloga:
20.2.2006

Datum zadnje spremembe:
20.2.2006

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.gov.si/csd/smarj

Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

2. Splošni podatki o organu

Podatki o organizaciji:


Kratek opis delovnega področja

CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

 • varstvo otrok in družine
 • varstvo odraslih
 • oprostitve plačil pri plačilu storitev
 • denarne socialne pomoči
 • družinski prejemki
 • zavarovanje za starševsko varstvo

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

 • prva socialna pomoč
 • osebna pomoč
 • pomoč družini za dom
 • socialna preventiva
 • pomoč na domu

Druge naloge:

 • izvajanje javnih del
 • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

Seznam notranjih organizacijskih enot
Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah nima notranjih organizacijskih enot.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Lidija Herman, direktorica
Tel.: 03 818 16 53
e-naslov: Ta email naslov je zaščiten pred spam roboti, za ogled morate imeti omogočen Javascript

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo  

Seznam zbirk podatkov

3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih

 • Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposreden dostop

 • osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na  Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja  Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

 • po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij: http://www.csd-smarje.com.

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah in drugi. V teh primerih lahko Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

 • osebno v prostorih

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

 • ustna zahteva

Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 • preko telefona

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah ni mogoča pritožba.

 • zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

 • pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah ali oddate osebno v poslovnem času.

Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah zavezana o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

 • po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah drugačne obveznosti.

Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

Pravice prosilca in obveznosti Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah ali preko telefona.

Pisna zahteva v elektronski obliki

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

 • delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

pdf Stroškovnik

 

Anketa

Vaše mnenje o naši spletni strani?
 

Števec

Obiskovalcev: 1522355