CSD Šmarje pri Jelšah

Domov arrow Arhiv novic
Arhiv novic
21.11.2012 - Vloge za subvencijo plačila vrtca za leto 2013 Natisni E-mail

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da vloge za subvencijo plačila vrtca za otroke, ki so v vrtec že vključeni in imate zanje subvencijo plačila vrtca že odobreno do 31.12.2012, za naslednje leto vložite v mesecu DECEMBRU 2012.

 
06.08.2012 - Uveljavljanje državne štipendije v š.l. 2012/2013 Natisni E-mail

ROKI ZA ODDAJO VLOGE


Državna štipendija


Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da denarni prejemek, torej tudi državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej.

 

Polnoletni dijaki naj tako vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študentje naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo najkasneje v mesecu septembru, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.


V primeru, da bodo vloge oddane kasneje, bodo upravičenci prejemali državno štipendijo krajši čas; vedno se namreč šteje, da sledi izplačilo prve štipendije prvi dan naslednjega meseca po oddaji vloge. Za nazaj poplačila ni. 
Vlagatelje tudi obveščamo, da lahko v mesecu avgustu (dijaki) oziroma septembru (študenti) na pristojni center za socialno delo vložijo tudi NEPOPOLNO vlogo v primeru, da se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov še ne bodo mogli vpisati v mesecu avgustu oziroma septembru.


Zoisova štipendija


Pri vlogah za Zoisove štipendije zakonski roki za vložitev vlog ostajajoDijaki morajo tako vloge za pridobitev Zoisove štipendije oddati do 5. 9. 2012študenti pa do 10. 10. 2012, in sicer na Sklad za razvoj kadrov in štipendije. Po teh datumih Zoisove štipendije ne bo več mogoče uveljaviti.


POSEBNOSTI PRI HKRATNEM UVELJAVLJANJU PRAVICE DO ŠTIPENDIJE


Če posameznik prvič z vlogo uveljavlja pravico do štipendije:
Zaradi sprememb, ki sta jih prinesla Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon za uravnoteženje javnih financ, se bodo hkrati vložene vloge za uveljavitev pravice do različnih vrst štipendij (državna, Zoisova, kadrovska štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu) reševale tako, da bodo vse ostale vloge po tem, ko bo ena izmed štipendij dodeljena, zavrnjene z razlogom, da je vlagatelj že upravičen do druge štipendije.
Če dijak ali študent  že prejema državno (ali drugo) štipendijo v tekočem (šolskem/študijskem) letu in želi v naslednjem letu za višji letnik istega programa pridobiti Zoisovo štipendijo (ali drugo štipendijo), se mora prvi štipendiji najprej odpovedati. Pri tem opozarjamo, da v primeru odpovedi državni štipendiji, posameznik te štipendije za isto šolsko/študijsko leto ne more več uveljavljati.

 

DODATKI K ZOISOVI IN DRŽAVNI ŠTIPENDIJI


Po Zakonu za uravnoteženje javnih financ dodatka na dohodek v družini štipendista k Zoisovi štipendiji ni več. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu odpravlja dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu za izobraževanje izven stalnega prebivališča v oddaljenosti pet kilometrov in več od kraja stalnega bivališča do kraja izobraževanja.

Dodatek za prevoz na podlagi  spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu v šolskem/študijskem letu 2012/2013 v obliki posebne subvencije dodeljujejo prevozniki javnega prometa za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu. Dodatek za bivanje še vedno uveljavljajo dijaki in študenti, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča.Dodatki za učni oziroma študijski uspeh, za vrsto in področje izobraževanja ter za posebne potrebe ostajajo nespremenjeni.

 

Vir MDDSZ 


 
06.08.2012 - Subvencija prevoza za dijake in študente Natisni E-mail

Po subvencijo prevoza za dijake in študente ne več na CSD pač pa k prevozniku

Konec julija je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente.

To pomeni, da subvencija prevoza za dijake in študente NI več ena od pravic iz javnih sredstev, o kateri odločajo centri za socialno delo, temveč po novem, za šolsko/študijsko leto 2012/2013, o pravici do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov odloča ministrstvo, pristojno za promet.

 

  • ZATO VSE DIJAKE IN ŠTUDENTE OBVEŠČAMO, DA NAJ VLOG ZA SUBVENCIJO PREVOZA NE VLAGAJO NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO, PAČ PA PRI IZVAJALCU SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA.

 

Pravico do subvencioniranega prevoza bodo lahko uveljavljali dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove. Od 20. 8. 2012 naprej bodo tako s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa, pri izvajalcu javnega linijskega prevoza potnikov po cesti in železnici kupili subvencionirano mesečno vozovnico. Na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu bo imel upravičenec pravico do brezplačne uporabe mestnega prometa.

Zakon uvaja splošno subvencionirano mesečno vozovnico in mesečno vozovnico za 10 voženj.  Cena, ki jo plača upravičenec do subvencije, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje. Po novem gmotni položaj ne vpliva več na višino cene, ki jo plača upravičenec.

Cena mesečne vozovnice, ki je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja, je odvisna od razdalje na kateri upravičenec potuje v eno smer.

 

1.) Cena splošne subvencionirane mesečne vozovnice:

 

Razred oddaljenosti

Cena, ki jo plača upravičenec

do vključno 60 km

20 evrov

več kot 60 do vključno 90 km

30 evrov

več kot 90 km

50 evrov

 

2.) Cena mesečne vozovnice za 10 voženj:

 

Pravico imajo upravičenci, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja.

Ne glede na razdaljo prevoza znaša cena, ki jo plača upravičenec 15 evrov.

 

Vzorec vloge bo po 20. 8. 2012 dostopen na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si), na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si), na spletnih straneh izvajalcev prevozov in na prodajnih mestih izvajalcev prevozov. Subvencionirane mesečne vozovnice za mesec september bo tako mogoče kupiti že v zadnjem tednu meseca avgusta.

Zaradi pravice do subvencioniranja prevoza se z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu ukinja tudi dodatek za prevoz k državni in Zoisovi štipendiji. Dijaki in študentje, prejemniki državne ali Zoisove štipendije, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča pa bodo še naprej upravičeni do dodatka za bivanje.

 

Vir MDDSZ 

 
06.06.2012 - Nove cene storitve pomoč na domu od 01.04.2012 Natisni E-mail

 pdf cene storitve

 več o storitvi

 
01.06.2012 - Novosti po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ Natisni E-mail

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF)

Vlada v  Zakonu za uravnoteženje javnih financ predvideva nabor ukrepov, s katerimi želi uravnotežiti javne finance. Gre za paket, ki vzpostavlja pogoje nadaljnjim ukrepom za rast in vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU.

1. Znižanje starševskega nadomestila

 Z uveljavitvijo ZUJF se znižuje višina starševskega nadomestila. Porodniško nadomestilo se ne spreminja in za prve tri mesece ostaja 100 % osnove plače, starševsko nadomestilo (9 mesecev po 3 mesecih porodniške) pa se zniža tako, da namesto 100 % le ta za polno odsotnost z dela znaša 90 % osnove. Nadomestilo znaša 100 %, kadar osnova ne presega 763,06 evrov (višina minimalne plače). Novost je tudi, da starševsko nadomestilo ni več omejeno navzgor na 2,5 kratnik temveč na 2 kratnik povprečne plače (1.888 evrov neto mesečno).

 
2. Otroški dodatek  
 

Znižuje se višina otroškega dodatka za 10 % v 5. in 6. dohodkovnem razredu in ukinja otroški dodatek v 7. in 8. dohodkovnem razredu. 

dohodkovni

razred

povprečni mesečni dohodek na osebo

(v % in evrih)

znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18 leta (v evrih)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1

do 18 %

do 177,73

114,31

125,73

137,18

168,31

179,73

243,55

2

nad 18 % do 30 %

nad 177,73 do 296,22

97,73

108,04

118,28

142,73

153,04

206,88

3

nad 30 % do 36 %

nad 296,22 do 355,46

74,48

83,25

91,98

110,48

119,25

162,89

4

nad 36 % do 42 %

nad 355,46 do 414,70

58,75

67,03

75,47

85,75

94,03

128,58

5

nad 42 % do 53 %

nad 414,70 do 523,32

43,24

50,45

57,63

61,24

68,45

92,94

6

nad 53 % do 64 %

nad 523,32 do 631,93

27,40

34,29

41,14

39,10

45,99

64,05

3. Premoženjski cenzus pri pomoči ob rojstvu otroka 
 

Postavlja se premoženjski cenzusa za pravico do pomoči ob rojstvu otroka in do dodatka za veliko družino na raven 6. razreda otroškega dodatka – do sedaj univerzalni prejemek (meja znaša 631,93 evra na družinskega člana).

4. Premoženjski cenzus za pravico do dodatka za veliko družino
 

Postavlja se premoženjski cenzusa za pravico do dodatka za veliko družino na raven 6. razreda otroškega dodatka – do sedaj univerzalni prejemek (meja znaša 631,93 evra na družinskega člana). 
 

5. Zvišanje starševskega dodatka 
 

Z uveljavitvijo ZUJF se zvišuje starševski dodatek iz 196 evrov mesečno na 251 evrov mesečno 
 
Za vse, ki imajo že odločbe o teh pravicah,  se ničesar ne spreminja. Novosti bodo relevantne za osebe, ki bodo vlogo za posamezno pravico vložile po uveljavitvi zakona. Edina izjema je starševski dodatek, ki se povišuje. Višji znesek bodo dobili vsi upravičenci, ki jim bo izdana odločba po uveljavitvi ZUJF, tudi če so vlogo vložili pred uveljavitvijo ZUJF.

6. Preživnina ter transferji posameznikom in gospodinjstvom se ne usklajujejo

Preživnina ter transferji posameznikom in gospodinjstvom se ne usklajujejo do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto družbenega proizvoda.

Vsi ukrepi so začasne narave - do leta, ki sledi letu, v katerem je rast bruto družbenega proizvoda (BDP) presegla 2,5 %.

Vir MDDSZ   

 
«« Začetek « Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej » Konec »»

Rezultatov 19 - 27 od 62

Anketa

Vaše mnenje o naši spletni strani?
 

Števec

Obiskovalcev: 1642700